Политика конфиденциальности и правила обработки персональных данных

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „ PROLINE BALTIC”, vien.reģ.nr. 40103221784, juridiskā adrese: Elijas 21,Rīga,LV-1050

kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@proline.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties PROLINE BALTIC SIA faktiskajā adresē Elijas iela 21, Rīgā, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu:

Personas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese vai dzīves vietas adrese

Persona un tās auto reģistrācijas numurs, auto modelis vai tā apdrošināšanas detaļas

Personas bankas konta numurs, bankas kartes numurs, tās derīguma termiņš

Informācija par personas veselības stāvokli, asins grupa vai slimību vēsture

Personas pases dati: numurs, personas kods, auguma garums, tautība vai paraksts

Informācija par personas ienākumiem, piederošajiem īpašumiem un naudas plūsmu

Etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā pārliecība, seksuālā orientācija, dalība arodbiedrībās

Personas izskats, bilde, video materiāls vai biometriskie dati un cita personu informācija

Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret jums kā klientu, darbinieku vai sadarbības partneru, PROLINE BALTIC SIA ir nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei. PROLINE BALTIC SIA apņemamas ievērot personu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības.

PROLINE BALTIC SIA apstrādā personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 2. punktu – datu apstrāde izriet no līgumsaistībām kā arī, ievērojot lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu. Tāpat mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punktu – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot personas pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu likumiskās intereses. Atsevišķos gadījumos mums ir tiesības apstrādāt personas datus, pamatojoties arī uz personas piekrišanu, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts.

Personas datu apstrādes politika ir izstrādāta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

1. Personas datu iegūšanas veidi 

Parasti PROLINE BALTIC SIA  iegūst personas datus tieši no personas – no darbiniekiem, klientiem un/vai sadarbības partneriem. Dažkārt mēs iegūstam informāciju arī no citiem avotiem, piemēram, valsts vai privātām iestādēm un reģistriem. Sensitīvu personas datu piekļuvei un apstrādei ir noteiktas īpaši stingras prasības.

Sadarbības laikā ar PROLINE BALTIC SIA, tajā skaitā komunicējot ar mums visos tehniski un fiziski iespējamajos veidos, mēs Jūsu personas datus varam iegūt šādos veidos:

• Apstrādājot informāciju, ko iesniedz persona: vārds; uzvārds; personas kods; dzimums; dzīvesvietas/ korespondences adrese; epasta adrese; mobilā telefona numurs; dzimšanas datums un datus kam ir nozīme savstarpējo līgumsaistību izpildē.

• Apkopojot datus, kas ietver šādus datus, kuru uzskaitījums nav izsmeļošs: vietas dati, auditācijas pieraksti, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija.

• Apkopojot datus, kurus persona mums sniedz, aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus, tajā skaitā piedaloties aptaujās, diskusijās un viedokļu paušanās.

2. Datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 2. punkts – datu apstrāde izriet no līgumsaistībām. Tāpat personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punkts – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu likumiskās intereses. PROLINE BALTIC SIA arī apstrādā  personas datus gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti (t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti), kā arī – ja dota personas piekrišana.

2.1. Iegūtie personas dati tiks reģistrēti elektroniski un var tikt izmantoti šādiem mērķiem:

• lai līgumsaistību nodibināšanas nolūkā pārbaudītu personību;

• saziņai ar personu, t.sk., lai informētu par jebkādām izmaiņām;

• lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti;

• lai nodrošinātu PROLINE BALTIC SIA saistību izpildi pret darbinieku, klientu, sadarbības partneru;

• statistikas izpētes mērķiem;

• citiem mērķiem, kas saistīti ar līgumattiecībām.

Sensitīvu personas datu apstrādei ir nepieciešama atsevišķa piekrišana.

Tas attiecas uz personas datiem, kas saistīti ar personas veselības stāvokli. Mēs lūgsim mūsu darbinieku  piekrišanu apstrādāt sensitīvos personas datus par veselības stāvokli tādēļ, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu un izpildītu tajā noteiktās saistības, nosūtītu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus, pieprasītu informāciju un veiktu medicīnas iestāžu vai citu trešo personu uzraudzību.

3. Personas datu apstrāde un nodošana

3.1. PROLINE BALTIC SIA ir atļauts  atklāt personas datus PROLINE BALTIC SIA pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem, kas PROLINE BALTIC SIA palīdz realizēt likumiskās intereses. Nododot datus, PROLINE BALTIC SIA apņemas nodrošināt, ka datu saņēmējs ievēro tādus pat personas datu glabāšanas drošības pasākumus, kā PROLINE BALTIC SIA.

3.2. Informācijas atklāšana trešajām personām var notikt šādos gadījumos:

3.2.1. informācija par darbinieku var tikt nodota trešajai personai gadījumā, ja PROLINE BALTIC SIA pārdod

piederošu uzņēmumu vai tā daļu;

3.3. Personas dati var tikt apstrādāti, glabāti un nodoti trešajām personām tādā veidā un

apmērā, kā tas paredzēts savstarpēji noslēgtajā līgumā un šajā Politikā.

3.4. Iespēju robežās, pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas PROLINE BALTIC SIA nodrošinās personas datu

dzēšanu PROLINE BALTIC SIA un PROLINE BALTIC SIA nolīgto trešo personu datu bāzēs, ja šie dati vairs nebūs nepieciešami to

mērķu realizēšanai, kādiem tie tika vākti, t.sk., līgumisko un likumisko tiesību realizēšanai.

4. Datu glabāšana un nodošana

PROLINE BALTIC SIA ir pienākums ievērot datu konfidencialitāti.

Mūsu iegūtie personas dati par darbiniekiem, sadarbības partneriem un klientiem  tiek glabāti gan papīra formātā, gan mūsu informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar mūsu līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.

Sniegtā informācija tiek uzglabāta drošos serveros, bet izdrukātā veidā -  slēgtajos skapjos. PROLINE BALTIC SIA aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un PROLINE BALTIC SIA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5. Personas tiesības uz informāciju un datu labošana

5.1. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu,PROLINE BALTIC SIA pienākums ir izpaust darbiniekam informāciju par to, kādi dati par darbinieku  ir PROLINE BALTIC SIA rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laika posmā no PROLINE BALTIC SIA  ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par darbinieku, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Darbiniekam ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai.

5.2. Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt PROLINE BALTIC SIA piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt PROLINE BALTIC SIA veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz PROLINE BALTIC SIA likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no PROLINE BALTIC SIA pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

5.3. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

5.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, PROLINE BALTIC SIA pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.5. PROLINE BALTIC SIA atbildi personai nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

5.6. PROLINE BALTIC SIA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.